Gemensam

Givande utbyte mellan ledare i förskolan

Eva Stenberg och Lena Viman, två förskolechefer från Västerås stad, var nyfikna på hur en ledare i en barnehage i Ålesund arbetar. De reste därför till Ålesund före den nordiska förskolekonferensen 2018 för att under en dag ha utbyte med Eldrid Olsvik Howden, virksomhetsleder i Kvennaneset barnehage. Redan 2017 skuggade två förskolechefer från Västerås en förskolechef i Lahtis. Detta utbyte gav mersmak för att se likheter och olikheter utifrån ledarskap i respektive vänort.

– Vi blev väldigt väl mottagna i både Lahtis och Ålesund. Vi fick en bra insyn i deras styrdokument, förskolornas miljöer, både utom- och inomhus, ekonomi, personal och det pedagogiska kvalitetsarbetet. Ganska snart upptäckte vi att vi såg många olikheter i vårt uppdrag och våra ansvarsområden, samtidigt som vi kunde hitta likheter. I Västerås har förskolechefen ofta ansvar för flera förskolor och därför också flera medarbetare, berättar Eva.

– Jeg har ansvar for en barnehage, mens de har ansvar for flere barnehager, og dette gir oss et ulikt utgangspunkt, men vi fant ut at vi sitter med stort sett de samme ansvarsoppgaver. Min fordel er at jeg har ansvar for bare en barnehage og har derfor en unik mulighet til å være tett på både barn, foreldre og personalet. Jeg har dermed stor mulighet til å være tett på i utviklingsarbeid og den daglige driften, selv om det er de merkantile oppgavene som tar det meste av arbeidstiden, säger Eldrid.

– Utbytet har gett en insyn i att vi har väldigt olika förutsättningar, men att vi ändå kan ha en bra verksamhet för barnen utifrån respektive vänorts styrdokument och förskolechefens uppdrag. Med tanke på årets tema som är barnkonventionen, så kanske vi kan hitta fler gemensamma utvecklingsområden med styrdokument som ser lika ut för oss alla, berättar Lena.

– Vi var vel alle enige om at det merkantile og personalsaker tar stor plass. Vi var også enige i at den Nordiske barnehagetradisjonen er unik og at det holistiske perspektivet med leik, læring, omsorg og danning fortsatt må være grunnstammen i den Nordiske barnehagetradisjonen. Vi må derfor fortsett å samarbeid på tvers av de nordiske landene og utveksle erfaringer som kan styrke den Nordiske barnehagetradisjonen. Jeg gleder meg til neste konferanse, säger Eldrid.

– Vi hoppas att fler förskolechefer från våra vänorter är intresserade av fortsatt utbyte och vi ser fram emot att ta emot dem i Västerås i år. Vi vill gärna visa och berätta om våra verksamheter, vår nya läroplan Lpfö 18 och Västerås stads gemensamma inriktningsdokument, avslutar Eva och Lena.

Är du intresserad av utbyte med förskolechefer?

Om du som förskolechef är intresserad av ett utbyte med förskolechefer i Västerås kontakta Monika Löving Nilssen på monika.loving.nilssen@vasteras.se

Frågeställningar som utbytet utgick ifrån

  1. Hur ser läroplanen ut? Eller vilka styrdokument/styrmedel är det som styr? Är de nationella eller lokala?
  2. Hur tänker man kring förskoleundervisning? Barn- och kunskapssyn?
  3. Vilka roller, vilka kompetenser finns i förskolan?
  4. Hur ser det skolförberedande arbetet ut inför övergång förskola-skola? Framgångsfaktorer?
  5. Hur ser föräldraansvaret ut?
  6. Vad har förskolans chefer för kompetens? Hur ser förskolechefens mål- och resultatstyrning ut?
  7. Hur ser organisationen ut för förskoleverksamheten – roller, stödfunktioner med mera?
  8. Hur ser den inre organisationen för förskolan ut, hur många barn och vuxna per grupp, vilka kompetenser?
  9. Vilka utvecklingsområden jobbar förskolan med aktivt just nu?
  10. Vilka utmaningar har förskolan i Norge?